PUMA CONCEPT STORES IN NIZGNIY NOVGOROD


 
  • Shopping Center Respublika
Address: Nizgniy Novgorod, square Revolutsiy, bld. 9
Phone: 8 (831) 296-98-66
Opening hours: every day 9.00-21.00
 
  • Shopping center Fantastika
Address: Nizgniy Novgorod, Rodionova str., 187-В
Phone: 8 (831) 296-96-74
Opening hours: every day 10.00-22.00
 
  • PUMA store at Pokrovka str.
Address: Nizgniy Novgorod, Bolshaya Pokrovskaya str., bld. 15
Phone: 8 (831) 433-80-35
Opening hours: every day 10.00-22.00
 
  • Sedmoe nebo Mall
Address: Nizgniy Novgorod, Betankura str., bld. 1
Phone: 8 (831) 212-09-27, 8 (831) 212-09-23
Opening hours: every day 10.00-22.00